Atlyginimai

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Etatai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis (Eur)

Vadovai

 

Direktorius

1

1140

-

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

879

1136

Kiti administracijos darbuotojai

 

Raštvedys

1

440

450

Ūkvedys 

1

427

434

Dietistas  

1

454

444

Sandėlininkas

1

440

443

Administratorius

0,5

419

414

Pedagogai

 

Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

25,6

702

696

Logopedas

2

653

635

Socialinis pedagogas

1

738

731

Muzikos pedagogas

1

653

649

Kūno kultūros pedagogas

1

738

728

Aptarnaujantis personalas

 

Auklėtojo padėjėjas

16

382

383

Valytojas

1,25

357

368

Virėjas

4

375

386

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

318

376

Kiemsargis

1,5

375

374

Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas

1

370

382

Valgyklos darbininkas

1,5

358

371

Mokytojo padėjėjas

2

399

404