Darbo taisyklės

PATVIRTINTA
Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“
direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V-52

 

 RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lopšelio-darželio „Saulutė“ darbo tvarkos taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) -

darbo santykius lopšelyje-darželyje reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas - įgyvendinti  teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes lopšelio-darželio lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie lopšelio-darželio veiklos specifikos, apibrėžti  teisės aktuose neaptartus  darbo santykių aspektus.

2. Kartu su teisės aktais ir kitais lopšelio-darželio  vidiniais dokumentais taisyklės sukuria vieningą  ir aiškią darbo teisinių santykių  reglamentavimo sistemą ir struktūrą.

3. Taisykles įsakymu tvirtina lopšelio-darželio direktorius, suderinęs  su lopšelio – darželio taryba  ir profesine  sąjunga.

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA

4. Lopšelio-darželio darbuotojus į darbą priima direktorius ar jo funkcijas atliekantis asmuo teisės aktų  nustatyta tvarka.

5. Priimamas į darbą asmuo  turi pateikti:

5.1. asmens  dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę);

5.2. valstybinio socialinio draudimo kortelę;

5.3. išsilavinimą  patvirtinančius dokumentus;

5.4. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.5. asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą);

5.6. gyvenimo aprašymą;

5.7. 2   fotonuotraukas (3x4 cm.);

5.8. patvirtinimą, jog darbuotojas atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus dirbti darbą, į  kurį  jis priimamas.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

6. Lopšelyje-darželyje nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis šeštadieniais ir sekmadieniais. Lopšelis-darželis nedirba  valstybės švenčių dienomis. Šeštadienis darbo diena  gali būti skelbiama atskiru  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

7.  Lopšelio- darželio darbo laiko pradžia 7.00 val., darbo pabaiga - 17.30 val.

8. Tėvams pageidaujant lopšelio-darželio grupės gali darbą pradėti ir baigti skirtingu laiku. Tėvams pageidaujant gali būti  steigiamos pailginto darbo laiko grupės.

9. Auklėtojai  dirba    pagal slenkantį darbo grafiką, taikant suminę darbo laiko apskaitą. Apskaitomas laikotarpis - 3 mėnesiai.

9.1. darbuotojai sudaro darbo grafiko projektą ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui:

9.2. darbo grafikai skelbiami:

9.2.1. auklėtojų -grupėse;

9.2.2. virėjų - virtuvėje.

10.Galimybė pavalgyti pedagogams suteikiama  vaikų maitinimosi metu valgykloje arba darbo vietoje, vaikų miego metu.

11. Virėjai dirba pagal slenkantį darbo grafiką: I pamaina  6.00-14.30 val.,  7.30-16.00 val. Galimybė pavalgyti suteikiama darbo vietoje. Virtuvės darbo laiko pradžia  6.00 val., darbo pabaiga -16.00 val.

12. Darbuotojams, dirbantiems nepilnu darbo krūviu, jų prašymu, darbo savaitė gali būti sutrumpinama.

13. Kitų darbuotojų darbo laiko ir poilsio  režimas  nustatomas direktoriaus įsakymu.

14. Būti lopšelio-darželio  patalpose,  teritorijoje,  ne lopšelio-darželio darbo  metu  galima lopšelio-darželio administracijos darbuotojams, ūkvedžiui, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkui, santechnikui, elektrikui, kiemsargiui.

15. Lopšelio-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo laikas, viršijantis jiems nustatytą darbo laiko trukmę, nelaikomas viršvalandžiais.

16. Kasmetinės  atostogos  lopšelio-darželio  darbuotojams suteikiamos vadovaujantis teisės aktų  nustatytais reikalavimais, kolektyvine sutartimi, darbuotojų prašymais.

17. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka  nustatyta  kolektyvinėje sutartyje.

18. Nebuvimo darbe administracijos  leidimu pagrindai ir sąlygos:

18.1. negalėdamas atvykti į darbą nustatytu laiku darbuotojas privalo telefonu direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,  nurodydamas  neatvykimo priežastį;

18.2. kai darbuotojas  apie neatvykimą į darbą informuoja telefonu, vėliau, atvykęs į darbą;

18.3. darbuotojui neinformavus darbdavio apie nebuvimą darbe, surašomas  aktas, kurio pagrindu darbo laiko apskaitoje darbuotojui  fiksuojama pravaikšta.

19. Apie sveikatos sutrikimą ir gautą nedarbingumo pažymėjimą darbuotojas nedelsiant  praneša atsakingam  už darbo laiko apskaitą:

19.1. direktoriaus pavaduotojui ugdymui – pedagogai;

19.2. ūkvedžiui - aptarnaujantis personalas.

20. Darbuotojas  privalo pranešti apie  nedarbingumo pažymėjimo pratęsimą. Darbuotojui negalint  pranešti apie nedarbingumo pažymėjimą, jis privalo pats pasirūpinti kas informuos darbdavį.

21. Darbuotojo nušalinimas nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų  atliekamas vadovaujantis norminiais teisės aktais. Lopšelio-darželio direktoriaus ar jo funkcijas atliekančio asmens reikalavimas darbuotojui, įtariamam esant  neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų, pasitikrinti neblaivumą ar apsvaigimą specialiomis techninėmis priemonėmis  yra privalomas, atsisakymas pasitikrinti prilyginamas neblaivumo ar apsvaigimo pripažinimui.

22. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai  pildomi  teisės aktų  nustatyta tvarka. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenys suvedami  į Personalo ir darbo laiko apskaitos sistemą „ALGA 2000“. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo ir duomenis į apskaitos sistemą suveda ūkvedys.

23.Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodomas kiekvieno darbuotojo faktiškai dirbtas laikas. Įvykus pasikeitimams darbo grafikai koreguojami. Direktoriaus įsakymu tikslinami neatitikimai. Esant aplaidžiam  darbo laiko apskaitos grafikų, žiniaraščių pildymui, direktorius teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia  drausminės atsakomybės  darbuotojams, apskaitantiems darbuotojų darbo  valandas, taikymo klausimus.

24.Darbuotojai  gali maitintis lopšelyje-darželyje gaminamu maistu pagal patvirtintą tvarką.

IV. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS, KOMPENSACIJOS

25. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje.

26. Papildomos išmokos darbuotojams gali būti  mokamos  iš sutaupyto mokos fondo kalendorinių metų pabaigoje.

27. Priedai ir priemokos mokamos vadovaujantis norminiais teisės aktais.

V. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

28. Sąžiningi, profesionaliai dirbantys, drausmingi ir pavyzdingo elgesio  darbuotojai skatinami direktoriaus padėka.

29. Paskatinimai skiriami kartą per metus, pasibaigus  kalendoriniams metams vykstančio renginio metu.

30. Pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo teikia visi darbuotojai raštu. Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma paskatinti, jo atlikti  darbai, ar kitos aplinkybės, už kurias paskatinimas turėtų būti skirtas.

31. Ta pačia tvarka  siūlomi skatinti darbuotojai  Raseinių rajono savivaldybės administracijos,  Mero,  Švietimo ir mokslo ministro   padėkoms gauti,  atsižvelgiant į šių institucijų pateiktus  vertinimo kriterijus.

32. Darbuotojas negali būti skatinamas, jei turi galiojančią drausminę nuobaudą.

 VI. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

33. Drausminė  atsakomybė taikoma už teisės aktuose, taip pat vidiniuose lopšelio-darželio dokumentuose numatytų vidaus tvarkos, darbo tvarkos reikalavimų  nevykdymą, darbo funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, teisėtų lopšelio-darželio administracijos nurodymų nevykdymą.

34. Be Darbo kodekse įvardintų bendrųjų  atvejų, kai darbo drausmės pažeidimas pripažįstamas šiurkščiu, šiurkščiais laikomi šie  darbo tvarkos pažeidimai:

34.1. smurto ar prievartos prieš lopšelio-darželio bendruomenės narį ar lopšelio-darželio svečią panaudojimas;

34.2. tyčinis  veiklos ir kitų dokumentų  sunaikinimas, pradanginimas ar jų duomenų klastojimas;

34.3. amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis lopšelio-darželio vadovų ir pedagogų elgesys ne darbo metu.

35. Drausminė atsakomybė taikoma  laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.

36. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato norminiai aktai.

37.Darbuotojai, su kuriais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys ir už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima  visišką materialinę atsakomybę, nurodyta kolektyvinėje sutartyje.

VII. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

38. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami  teisės aktuose ir specialiuose

lopšelio-darželio vidaus dokumentuose.

39.Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant pranešti lopšelio-darželio  direktoriui, kreiptis į  artimiausią gydimo įstaigą ar iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo  pradžios išsaugoti  įvykio vietą tokią,  kokia buvo  nelaimingojo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų ar vaikų saugumui ir gyvybei.

40. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui  į darbą  arba iš darbo,  reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti lopšelio-darželio  direktoriui apie atsitikimą ir aplinkybes.

41.Darbuotojai privalo kartą metuose pasitikrinti sveikatą ir pateikti direktoriui Asmens sveikatos knygelę ar nustatytos formos medicininę pažymą apie sveikatos  būklę.

42.Esant ypatingoms aplinkybėms, darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, kilus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo  sveikatos būklės, direktorius, siekdamas užtikrinti visų lopšelio-darželio narių interesų apsaugą užtikrinančią saugią darbo aplinką, darbuotoją gali įpareigoti atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos patikrinimą.

VII. DARBO SUTARTIES  NUTRAUKIMAS

43.Darbo sutarties nutraukimo pagrindai įvardijami, nutraukimo procedūros vykdomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

44.Prašymą išeiti iš darbo  be svarbios priežasties darbuotojas privalo pateikti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki pageidaujamos darbo sutarties  nutraukimo datos. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau, direktorius, atsižvelgdamas  į būtinybę užtikrinti darbų tęstinumą gali atsisakyti jį tenkinti.

IX. DARBO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

45. Darbo ginčai sprendžiami teisės aktuose ir kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

47. Taisyklės taikomos visiems lopšelio-darželio darbuotojams.

48. Taisyklės skelbiamos  lopšelio-darželio skelbimų lentoje.

SUDERINTA

Lopšelio –darželio profsąjungos k-to pirmininkė

Laima Vaičienė

2013 m. rugsėjo 12 d.

SUDERINTA

Lopšelio–darželio tarybos pirmininkė

Dalia Šilkūnienė

2013 m. rugsėjo 12 d..

Parsisiųsti dokumentą