Maitinimo organizavimo tvarka

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2013 m. sausio 17  d.
sprendimu Nr. (1.1)TS-15

MAITINIMO ORGANIZAVIMO RASEINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO  MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Maitinimo organizavimo Raseinių rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių (toliau – vaikų), kurie ugdosi Raseinių rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – mokyklose) maitinimo reikalavimus.

2. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi mokykloms, kuriose organizuojamas vaikų maitinimas, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms.

3. Maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė) teikiamas toje mokykloje, kurioje vaikai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. maitinimas – tai mokykloje organizuojamas pagrindinis maitinimas. Gali būti laisvai pasirenkami pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė, nemokamas vaikų maitinimas ir tėvų (globėjų,  rūpintojų) išpirkti vaikų pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė;

4.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip  +68° C temperatūroje;

4.3. užkandis – maisto produktas ar patiekalas, neįtrauktas į pietų valgiaraštį;

4.4. produktas – maisto produktas, naudojamas pusryčių, pietų, pavakarių ar vakarienės patiekalų gamybai;

4.5. valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

5. Kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Už maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą mokykloje  atsakingas mokyklos vadovas. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382; 2009, Nr. 153-6886), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) ir šiuo Tvarkos aprašu bei suderinęs su maitinimą teikiančia įmone, nustato maitinimo laiką ir tvarką mokykloje, skelbia viešai bei prižiūri, kad jos būtų laikomasi.

7. Vaikų maitinimas organizuojamas mokyklų valgyklose ir kitose vaikams maitinti pritaikytose patalpose ar vietose, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo bei patalpų higienos reikalavimų.

8. Mokykloje kasdien turi būti organizuojami pietūs, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto. Pietavimo laiką nusistato pati mokykla. Mokykloje gali būti papildomas vaikų maitinimas (pusryčiai, priešpiečiai, pavakariai, vakarienė) ir laisvai pasirenkami šalti ir/ar šilti užkandžiai.

9. Atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų (gamybinės patalpos ir valgymo salė) higienos reikalavimų užtikrinimą numatoma Savivaldybės Maitinimo paslaugos pirkimo sutartyje Nr. 2012/08/17 arba atskiroje mokyklos ir maitinimo paslaugos teikėjo sutartyje.  

10. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) patvirtinto tvarkos aprašo 15 punktas).

11. Maisto produktai ar maisto produktų grupės gali būti tiekiamos vaikų maitinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) patvirtinto tvarkos aprašo 17 ir 19 punktais nustatyta tvarka.

12. Patiekalai gaminami ir patiekiami vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) patvirtinto tvarkos aprašo 20 punkto reikalavimais.

13. Mokykloje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros).

14. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus.

15. Mokyklos valgykloje, matomoje vietoje, turi būti skelbiama:

15.1. einamosios dienos valgiaraščiai, išskyrus ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kuriose tos dienos valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje;

15.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

15.3. Raseinių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais) ir Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus  telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais), išskyrus ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kuriose tos dienos valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje.

16. Už šio Tvarkos aprašo 15 punkte išvardytos informacijos skelbimą atsakingas mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

17. Mokykloms rekomenduojama dalyvauti šiose Europos Sąjungos finansuojamose programose:

17.1. pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose programoje „Pienas vaikams“;

17.2. vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.

18. Jei  mokykloje maitinami suaugę asmenys, jiems mokykloje neturi būti pateikiami šio Tvarkos aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikų maitinimo metu.

III. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS     

19. Nemokamas vaikų maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, Savivaldybės biudžeto lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.

20. Nemokamo maitinimo išlaidų rūšys:

            20.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai vaikai maitinami nemokamai;

20.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su vaikų nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.).

21. Išlaidos, numatytos 20.1. punkte, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui.

22. Išlaidos, numatytos 20.2. punkte, finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gaunamų lėšų.

23. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama nuo 1,2 iki 7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma.

24. Vieno vaiko vienos dienos maitinimo kainą (ją sudaro: išlaidos maisto produktams įsigyti ir išlaidos patiekalų pietums, pusryčiams, vakarienei  bei maitinimui vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (atsižvelgiant į vaiko buvimo stovykloje dienos laiko trukmę) gamybai) tvirtina Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyriaus teikimu Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755;  2008, Nr. 63-2382; 2009, Nr. 153-6886) 7 straipsniu ir atsižvelgdama į Savivaldybės skiriamas lėšas patiekalų gamybos išlaidoms. Vaikų, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, maitinimas ir apmokėjimas vykdomas Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25. Mokyklos vadovo nustatyta tvarka turi būti vedama nemokamą maitinimą gaunančių vaikų apskaita, šalinami pasitaikantys piktnaudžiavimo atvejai (parduodamas, niokojamas paskirtas maistas ir pan.).

26. Gavus informaciją iš Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus apie sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo, maitinimas mokykloje skiriamas  kitą dieną po sprendimo gavimo.

27. Pakeitus mokyklą, vaikui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia vadovo pasirašytą pažymą:

27.1. mokyklai, į kurią vaikas išvyko, apie vaiko teisę gauti nemokamą maitinimą;

27.2. Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui, nurodydama vaiko išvykimo iš mokyklos datą ir mokyklos, į kurią vaikas išvyko, pavadinimą.

28. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose vaikų dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą.

29. Vaikui sergant ar dėl kitų priežasčių nelankant mokyklos, nemokamas maitinimas neskiriamas ir nekompensuojama už praėjusį laikotarpį. Vaikams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

30. Einamaisiais metais maisto produktų įsigijimui nepanaudotos lėšos Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstomos mokykloms papildomai vaiko reikmenims įsigyti.

31. Kiekviena mokykla kasmet iki lapkričio 1 d. paskaičiuoja ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui pateikia ateinančių metų  lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti pagal 1 priedą ir ateinančių metų  lėšų poreikį patiekalų gamybos išlaidoms pagal 2 priedą.

IV. VAIKŲ  MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

32. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei jų buvimo trukmę mokykloje.

33. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 - 4 valandas pagal valgiaraščius.

34. Atskiri valgiaraščiai sudaromi:

34.1. vaikams iki 3 m. ir 4-7 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo mokyklose;

34.2. vaikams 6-10 m. ir 11 m. ir vyresnio amžiaus bendrojo ugdymo mokyklose.

35. Pagal gydytojų raštiškus nurodymus ikimokyklinio ugdymo mokyklose turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas, o bendrojo ugdymo mokyklose – vienas iš karštų patiekalų -tausojantis virškinimo sistemą (valgiaraštyje pažymint ,,Tausojantis“).

36. Valgiaraščiuose prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodyta maistinė ir energetinė vertė (kcal),  kiekis (g), nurodyti naudojami maisto produktai ir gamybos būdas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) patvirtinto tvarkos aprašo 43 ir 44 punktus.

37. Jei organizuojamas papildomas vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų maitinimas, turi būti sudaryti papildomų maitinimų (pusryčių, pavakarių) valgiaraščiai.

38. Jei mokykloje yra numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius, jie turi būti tiekiami pagal maisto produktų asortimento sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695) patvirtinto tvarkos aprašo 17 punktą. Užkandžių asortimento sąraše turi būti nurodytas maisto produkto ar patiekalo pavadinimas, gamintojas bei etiketėje ar receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose nurodytos sudedamosios dalys.

39. Valgiaraščius Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriui derinti iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios pateikia maitinimo paslaugos teikėjas. Pietų, papildomo vaikų maitinimo valgiaraščiai ir užkandžių asortimento sąrašai turi būti patvirtinti mokyklos vadovo.

40. Maitinimo paslaugos teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695)  išdėstytiems valgiaraščių sudarymo reikalavimams, valgiaraščius sudaro 15 dienų.

41. Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrius atlieka valgiaraščių įvertinimą per dvidešimt darbo dienų. Vertinimo rezultatai surašomi „Valgiaraščių vertinimo pažymoje“ 2 egzemplioriais (Tvarkos aprašo 3 priedas). Suderinti valgiaraščiai turi būti pažymėti Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus įstaigos žyma.

42. Pasikeitus valgiaraščiams (išskyrus nežymius keitimus, t.y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų), jie turi būti pakartotinai derinami su Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriumi.

43. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas arba kitas pagal kompetenciją mokyklos direktoriaus paskirtas specialistas prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal šį Tvarkos aprašą, kartą per savaitę pildo „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ patikrinimo žurnalą (Tvarkos aprašo 4 priedas). Nustačius neatitikimų, juos užregistruoja  „Valgiaraščio ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo“ žurnale, nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už maitinimo paslaugų kokybės kontrolę, o  pranešimo kopiją pateikia mokyklos vadovui, patvirtinusiam valgiaraščius. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti tą pačią dieną.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ, ORGANIZUOJANT VAIKŲ  NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

44. Mokyklos  vadovas:

44.1. paskiria asmenį, atsakingą už  nemokamą vaikų maitinimą;

44.2. atsako už valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, vaikų maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

44.3. iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui ketvirtinę nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 “Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1511) 1 priede pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą);

44.4. iki kitų kalendorinių metų sausio 15 dienos teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui metinę vaikų nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-14 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 “Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1511) 2 priede pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą);

 44.5. duomenis apie pateiktų porcijų skaičių derina su maitinančios įmonės atstovu tarpusavio susitartu laiku;

44.6. pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 5 dienos imtinai pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui užpildytą, atspausdintą ir vadovo pasirašytą praėjusio mėnesio nemokamo maitinimo žurnalą.

45. Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius:

45.1. iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos teikia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtinę vaikų nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 “Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1511) 1 priede pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą);

45.2. iki kitų kalendorinių metų sausio 20 dienos teikia Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai metinę vaikų nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 “Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1511) 2 priede pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą);

45.3. Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius apmoka maitinimą organizuojančiai įmonei už suteiktas nemokamo maitinimo paslaugas per 10 d. nuo jų gavimo dienos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro Mokinių maitinimo organizavimo mokyklose nemokamo maitinimo komisiją, kuri nagrinėja Savivaldybės gyventojų prašymus dėl nemokamo maitinimo vaikams skyrimo Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais ir priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus.

47. Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į Mokinių maitinimo organizavimo mokyklose nemokamo maitinimo komisijos rekomendacijas, priima sprendimą dėl nemokamo maitinimo vaikams skyrimo.

48. Valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų, skiriamų vaikų nemokamam maitinimui, tikslinio panaudojimo kontrolę atlieka valstybės kontrolė, Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Raseinių rajono savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius.

49. Sudarytus valgiaraščius ir maitinimo organizavimą vertina Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrius, maisto kokybės kontrolę atlieka Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už maitinimo paslaugų kokybės kontrolę ir Raseinių  valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Parsisiųsti dokumentą