Mokesčio tvarka

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO, MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. vasario 23 d. Nr. TS-49

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Nustatyti nuo 2017 m. kovo 1 d. vaiko dienos maitinimo kainą ir tėvų mokestį vaikams ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių veiklos trukmė ilgesnė kaip 4 val.:

1.1. vaikams nuo 1 iki 3 metų dienos (3 kartų) maitinimo išlaidų norma – 1,70 Eur (iš jų: pusryčiams – 25 proc. dienos maitinimo išlaidų normos, pietums – 50 proc., pavakariams – 25 proc.);

1.2. vaikams nuo 3 iki 7 metų dienos (3 kartų) maitinimo išlaidų norma – 1,90 Eur (iš jų: pusryčiams – 25 proc. dienos maitinimo išlaidų normos, pietums – 50 proc., pavakariams – 25 proc.);

1.3. 100 proc. vaikų dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną vaikų nuo 1 iki 3 metų tėvams (globėjams) miesto ir kaimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

1.4. 100 proc. vaikų dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną Raseinių miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupių vaikų nuo 3 iki 7 metų tėvams (globėjams);

1.5. 80 proc. vaikų dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną Ariogalos, Girkalnio, Nemakščių, Viduklės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, Šiluvos, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijų ir mokyklų-daugiafunkcių centrų grupių vaikų nuo 3 iki 7 metų tėvams (globėjams)“.

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-222 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                            

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – mokyklose) įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pateisinamų dokumentų dėl mokesčio už vaikų išlaikymą mokyklose mažinimo ir lengvatų taikymo pateikimą, pateisinamų dokumentų priėmimą, mokesčio skaičiavimą ir mokėjimo terminus.

2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuoti vaikų švietimą, maitinimą ir turtinti ugdymosi aplinką.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

4. Mokestis už vaikų maitinimą mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mažinamas 50 procentų Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną:

4.1. kai vaikas turi tik vieną iš tėvų (globėjų). Jei vienas iš tėvų (globėjų) miręs, pateikus mirties liudijimo patvirtintą kopiją; jei atimtos tėvystės teisės arba dingęs be žinios, pateikus teismo sprendimo kopiją; jei vienas iš tėvų (globėjų) yra įkalinimo įstaigoje, pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos;

4.2. kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose), pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos, jei vienas iš vaikų yra 18 metų ir vyresnis;

4.3. kai vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus pažymą;

4.4. kai vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymą iš mokymo įstaigos;

           4.5. kai vienas iš tėvų (globėjų) yra netekęs nuo 75 - 100 proc. darbingumo, pateikus Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

4.6. jei abu tėvai (globėjai) bedarbiai ir įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje, pateikus pažymą apie negaunamą nedarbo draudimo išmoką.

5. Mokestis už vaikų maitinimą mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvų prašymu mažinamas 20 procentų rajono Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dokumentais dieną, jeigu šeima į mokyklą leidžia 2 vaikus.

6. Mokestis už vaiko maitinimą mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemokamas:

6.1. kai tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, pateikia rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus pažymą;

6.2. kai vaikui Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius rekomenduoja lankyti mokyklą, įgyvendinančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pateikus rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją;

6.3. kai vaikui pripažintas neįgalumo lygis, pateikus Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

6.4. kai pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

7. Tėvai (globėjai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei vaikas nelanko mokyklos:

7.1. dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;

7.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų metu ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams) suteiktų papildomų poilsio dienų, pateikus prašymą ir pažymą iš darbovietės ar mokymo įstaigos;

7.3. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

7.4. dėl tėvų (globėjų) ligos, jei vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų), pateikus prašymą bei nurodant nedarbingumo pažymėjimo numerį ir išdavimo datą;

7.5. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogas);

7.6. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.), pateikus prašymą;

7.7. brolių ir seserų mokinių bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogų metu, pateikus prašymą;

7.8. brolių ir seserų studentų atostogų metu, pateikus pažymą iš mokymo įstaigos apie atostogas;

7.9. dėl mokykloje nevykdomo ugdymo proceso (rajono Savivaldybės tarybos sprendimu  birželio-rugpjūčio mėn.);

7.10. dėl nelaimės šeimoje, pateikus prašymą ir pateisinantį dokumentą;

7.11.dėl ekstremalių įvykių ar esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei oro temperatūrai, pažymint lankomumą dienyne;

7.12. dėl mokyklos (grupės) uždarymo remonto darbams, karantino, epidemijos, higienos normų pažeidimo.

 

III. PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

8. Dokumentai, kuriais remiantis mažinamas mokestis ir taikomos lengvatos už vaikų išlaikymą mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pateikiami priimant vaiką į mokyklą, vėliau - kartą per metus iki einamųjų metų spalio 1 d. Pažyma iš rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus teikiama kas trys mėnesiai iki kito mėnesio 20 d. Pažyma iš Antstolių kontoros pateikiama kas trys mėnesiai iki kito mėnesio 5 dienos.

9. Lengvata, pateikus prašymą ir visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, taikoma nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai.

10. Pasikeitus aplinkybėms, tėvai (globėjai) privalo raštu informuoti mokyklos direktorių per vieną mėnesį.

11. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir neinformavus ugdymo įstaigos direktoriaus apie pasikeitusias aplinkybes, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka (lengvatos netaikomos), o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai.

 

IV. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

12. Mokestis už vaikų išlaikymą mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 24 d.

13. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarka, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), atsižvelgiant į vaiko interesus, užmokestį už vaiko išlaikymą apmoka VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro specialistas socialiniam darbui seniūnijoje, kuris vykdo socialinių išmokų teikimą, iš šeimos (asmens) socialinių išmokų, jei socialinės rizikos šeima vengia mokėti mokesčius.

14. Mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių (nepateikus įstaigai 6 punkte nurodytų dokumentų, ar piktybiškai vengiant mokėti už vaiko išlaikymą) užmokestis nesumokamas už 2 mėnesius, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus) (įteikus pranešimą asmeniškai arba registruotu laišku).

          15. Iš asmenų, vengiančių mokėti už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje, įsiskolinimas išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

          16. Mokesčio surinkimo kontrolę vykdo mokyklos vadovas.

                                                        

                                                       ____________________