Priėmimo tvarka

                                                     


                                                                     

VAIKŲ PRIĖMIMO Į RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokyklų) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką mokyklose.

2. Tėvai (globėjai) turi teisę rinktis mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

3. Į Raseinių rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  priimami vaikai, kurių tėvai (globėjai) gyvena arba yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje.

4. Vaikai iš kitų rajonų priimami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, esant bendram savivaldybių susitarimui ir esant laisvų vietų mokyklose.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įsatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

7. Aprašo nuostatomis vadovaujasi Raseinių rajono savivaldybės mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbuotojai, Raseinių rajono savivaldybės administracijos specialistai, vaikų tėvai (globėjai).

 

                                                      II. PRIĖMIMO KRITERIJAI

 

8.   Ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 1-5 (6) metų vaikai.

9. Ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai (pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos brandumo nustatymo pažymą).

10. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą).

11. Vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas, vadovaujantis Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, nustatyta tvarka ir atvejais.

12. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registracijos datą.

13. Priimant vaikus į mokyklas pirmenybė teikiama:

13.1. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

13.2. dirbančių socialinės pašalpos gavėjų vaikams;

13.3. šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, vaikams;

13.4. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą;

13.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

13.6. vaikams, kurių vienas iš  tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karinę tarnybą;

13.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra netekęs nuo 75 - 100 proc. darbingumo;

13.8. vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (šeimoje, šeimynoje arba globos institucijoje);

13.9. mokyklos darbuotojų vaikams.

        14. Vaikai į mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvams (globėjams) pateikus direktoriui prašymą. Prašyme  nurodoma:

14.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

         14.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

14.3. kontaktiniai tėvų (globėjų) duomenys.

15. Prie prašymo pridedama:

15.1. dokumentai, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į mokyklą;

15.2. vaiko gimimo liudijimo kopija;

         15.3. pažyma apie  asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

16. Pirmą dieną, atvedus vaiką į mokyklą, tėvai (globėjai) pateikia  vaiko sveikatos pažymėjimą.

17. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami tam skirtame registracijos žurnale. Tėvai (globėjai) su įrašu susipažįsta pasirašydami šiame žurnale.

18. Vaiko priėmimas ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas iki pirmos ugdymosi dienos įforminamas mokymosi sutartimi. Sutartyje aptariami mokyklos ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vaiko tėvai (globėjai). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams (globėjams), kitas segamas į vaiko asmens bylą.

19. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

20. Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais nuo kovo 1 iki balandžio 30 d. turi patvirtinti, kad vaikas (-ai) pradės lankyti mokyklą prašyme nurodytu laiku. Tėvai (globėjai) prašymą gali patvirtinti elektroniniu laišku, telefonu, registruotu laišku ar atvykę į prašymo pateikimo vietą.

21. Tėvams (globėjams) per aprašo 20 punkte nurodytą laikotarpį nepatvirtinus pateikto prašymo lankyti mokyklą, vaikas iš pageidaujančių lankyti sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.

22. Vaikui prašyme nurodytu laiku nepradėjus lankyti mokyklos, jis išbraukiamas iš registracijos žurnalo, jo vieta neišsaugoma.

23. Jeigu vaikas mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko mokyklos, jis yra išbraukiamas iš sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

 

                                           III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS     

 

         24.  Vadovaujantis teisės aktais ir mokyklos nuostatais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų.

         25. Vaikų, priimamų į mokyklas, grupes, sąrašus sudaro mokyklos direktorius iki kiekvienų metų birželio 1 d. Grupės komplektuojamos kasmet iki rugpjūčio 31 d. Esant laisvų vietų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti papildomos visus metus.

         26. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, nustatytus reikalavimus.

27. Vaikai į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami ir išbraukiami mokyklos direktoriaus įsakymu.

28. Grupių sąrašai, patvirtinti mokyklos direktoriaus, skelbiami grupių informaciniuose stenduose mokslo metų pradžioje.

29. Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

30. Vaikui išvykus iš priešmokyklinio ugdymo grupės, jo asmens byla perduodama į archyvą. Gavus mokyklos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

31. Direktorius teikia informaciją apie nepatenkintus tėvų prašymus ir nepatenkinimo priežastis dėl vaikų priėmimo į grupes Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui vieną kartą per mėnesį.

                                

                                                 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Už šio aprašo įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsako mokyklos direktorius.

33. Su Vaikų priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu tėvai (globėjai) supažindinami prašymo pateikimo ar apsilankymo mokykloje metu.

34. Aprašo nuostatų vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius.

 

__________________________