Ugdymo reikmėms skirtų lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos

                                                   

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              

UGDYMO REIKMĖMS  SKIRTŲ  LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

                                                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ugdymo reikmėms skirtų  lėšų (toliau-lėšos) paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja iš tėvų surinktų lėšų paskirstymo ir naudojimo principus.

2. Lėšos skiriamos vaikų ugdymo reikmėms tenkinti: lopšelio-darželio ugdymo procesui organizuoti (specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai, kūno kultūrai, muzikiniam ugdymui, ugdymo priemonėms, daiktams ar medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti, vaikų ir darbuotojų  saugumui lopšelyje-darželyje užtikrinti).

3. Lėšos gali būti naudojamos kitoms teisės aktuose numatytoms švietimo reikmėms.

 

II. UGDYMO REIKMĖMS SKIRTŲ  LĖŠŲ SKAIČIAVIMAS

 

4. Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo ir mokėjimo bei lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, tėvams išrašomas kvitas už vaikų maitinimą ir 0,80 Lt (0,23 Eur) vaiko ugdymo reikmėms bendra suma (pagrindas – kasdieninio vaikų įstaigų lankymo apskaita). Tėvams apmokėjus, lėšos patenka į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus lopšelio-darželio sąskaitą. Skyrius lėšas perveda į savivaldybės biudžeto ir finansų skyriaus biudžetinę  sąskaitą. Pagal  Biudžeto programos sąmatą, pateikus paraišką, biudžeto ir finansų skyrius perveda lėšas Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyriui. Skyriaus buhalterė vykdo apmokėjimus pagal  lopšelio-darželio pateiktas pateiktas sąskaitas-faktūras.

 

 

III. UGDYMO REIKMĖMS SKIRTŲ  LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. Lėšos paskirstomos pagal poreikius:

5.1. Ne daugiau kaip 60 procentų skirti lopšelio-darželio ugdymo procesui organizuoti, ugdymo priemonėms, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti (žaislams, knygoms, baldams, daiktams ar medžiagoms ir kt.);

5.2. Ne daugiau kaip 23 procentus skirti vaikų ir darbuotojų saugumui užtikrinti ( žaidimo aikštelėse esančių įrengimų įsigyjimui ir remontui, valgyklos įrangos, skirtos vaikų maitinimo sąlygoms gerinti įsigyjimui ir remontui), kilusioms nenumatytoms avarinėms situacijoms grupėse šalinti, remonto darbams, renginiams organizuoti;

5.3. Ne mažiau kaip 15 procentų  skirti muzikiniam, specialiajam, kūno kultūros ugdymui  ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti;

5.4. Ne mažiau kaip 2 procentus skirti vaikų  dalyvavimui kitų švietimo paslaugų teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse programose ir projektuose.

6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyrius veda pirminę apskaitą kiek surinkta lėšų ugdymo reikmėms,  kiek lėšų lopšelis-darželis panaudojo ir kokiems tikslams.      

7. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyrius, pagal lopšelio-darželio pateiktas išrašytas išankstiniam apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, apmoka už prekes ar paslaugas.

8. Nepanaudotos lėšos pirmiausia naudojamos lopšelio-darželio skoloms, susijusioms su ugdymu, dengti, ugdymo procesui modernizuoti.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Su ugdymo reikmėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitomis supažindinti lopšelio-darželio tarybą, bendruomenę.

10. Už lėšų naudojimą pagal paskirtį yra atsakingas lopšelio-darželio direktorius.

 

                                      ________________