2% parama

Dėkojame visiems, kurie mus remiate ir kviečiame visus lopšelio-darželio bendruomenės narius kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti

Raseinių lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui, Jūs galite:

formą FR0512 užpildyti internete, ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai arba vaiko grupės auklėtojai. Šią formą reikia įdėti į voką, voką užklijuoti ir pasirašyti  užklijavimo vietoje (kad nebūtų galima pažeisti užklijavimo nepažeidus voko).
Prašymo formą FR0512 galima rasti:

Raseinių lopšelio-darželio rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas

190082578

Paramos gavėjo pavadinimas

Raseinių lopšelis-darželis ,,Saulutė“

Adresas

Vaižganto g. 18, Raseiniai, LT- 60129

Paremkite ir kitus paraginkite paremti Raseinių lopšelį-darželį ,,Saulutė“.

 Kartu mes įgyvendinsime daugiau naujų projektų, sudarysime vaikams palankesnes, saugesnes sąlygas ugdytis ir tobulėti.

Ačiū Jums už supratingumą ir dosnumą.

 

PARAMOS GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Šis aprašas reglamentuoja paramos, gautos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarką lopšelyje-darželyje.

      2. Lopšelis-darželis 2004 m. kovo 24 d. įregistruotas Valstybiniame registrų centre ir suteiktas paramos gavėjo statusas.

      3. Gauta parama  lopšelyje-darželyje apskaitoma  atskirai nuo biudžeto lėšų. Tam tikslui DnB NORD banke atidaryta atskira paramos gavimo sąskaita. Už šias lėšas įsigytas turtas apskaitomas Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  skyriuje.

 

II. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS

     4. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas einamųjų metų  rugsėjo-gruodžio mėnesiais, paskirstant lėšas ketvirčiais, prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei situaciją lopšelyje –darželyje.

     5. Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti, suderinus su lopšelio-darželio  taryba.

 

III. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS

     6. Lėšų surinkimo ir panaudojimo apskaitą atlieka Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius.

     7. Paramos lėšų panaudojimas derinamas su  lopšelio-darželio taryba  atsižvelgiant  į lopšelio-darželio poreikius ir tais metais gautų lėšų sumą.

     8. Lėšos gali būti naudojamas:

     8.1. ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui;

     8.2. lopšelio-darželio  veiklai organizuoti;

     8.3. darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų, pastato, lopšelio-darželio teritorijos funkcionavimo užtikrinimo ir atnaujinimo;

     8.4. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti;

     8.5. pagal Paramos davėjo nurodytą paskirtį, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši sąlyga numatyta.

     9. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų komisija.

 

IV. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA

    10. Apie paramos panaudojimą lopšelio-darželio direktorius atsiskaito  lopšelio-darželio tarybai, o lopšelio-darželio  tarybos pirmininkas - tėvams (globėjams) tėvų susirinkimų metu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    11.  Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio  interneto svetainėje.

    12.   Šis aprašas keičiamas esant poreikiui.

 

SUDERINTA

Lopšelio-darželio tarybos  pirmininkė

Dalia Šilkūnienė