Specialistai

Milda Vežbavičienė
Logopedė

Darbo laikas
Pirmadienis - penktadienis
7.30 - 12.00 val.

El. paštas:mildavezbaviciene@yahoo.com

 

LOGOPEDO FUNKCIJOS

Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.

Lopšelio-darželio logopedas:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • bendradarbiaudama su auklėtojomis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • informuoja lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Otilija Petroševičienė
Muzikos vadovė

Kontaktai

Tel. 8 612 34851

 

MUZIKOS PEDAGOGO FUNKCIJOS

 • Organizuoja ir praveda visoms darželio grupėms muzikinio ugdymo užsiėmimus 2 kartus per savaitę;
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • Organizuoja įvairius renginius ir šventes;
 • Rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Asta Kavaliauskienė
socialinė pedagogė

Darbo laikas

Pirmadienis - penktadienis
7.30 - 15.00 val.

Tel. 8 678 10107

El. paštas: astakava@one.lt

 

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Kad vaikai galėtų prisitaikyti šių dienų gyvenime, rastų savo vietą, mokėtų įveikti gyvenimo sunkumus, svarbu nuo mažens juos to mokyti, suteikti žinių, gebėjimų, įgūdžių – plėtoti jų socialinę kompetenciją.
 • Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pedagoginė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktuali informacija tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Socialinis pedagogas padeda tėvams ugdyti vaiką, suvokti jo socialinius ir psichologinius poreikius, šių poreikių tenkinimo svarbą, geriau suprasti mažylį, turintį emocijų bei elgesio sutrikimų, ir ieškoti veiksmingų pagalbos būdų. Taip pat informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Socialinis pedagogas atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus.
 • Bendradarbiavimas – viena svarbiausių ikimokyklinės ugdymo įstaigos socialinio pedagogo darbo funkcijų. Tai gali būti bendradarbiavimas su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis. Siekiant garantuoti veiksmingą pagalbą ir kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą, svarbu bendrauti su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla – socialinio pedagogo pastangomis inicijuojami, organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai (jie skiriami teigiamam elgesiui skatinti, atsiprašymo, susitaikymo, kalbiniams modeliams įtvirtinti, laikytis grupės taisyklių, susitarimų, atsakomybės už savo elgesį, tinkamai padėti vaikams pažinti savo emocijas, jas įvardyti ir pan.).

 

Orinta Gudžiūnaitė
Kūno kultūros pedagogas

Kontaktai

Tel.Nr. 8 672 13388

El.p. s.orinta@gmail.com

 

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGO FUNKCIJOS

 • Organizuoja ir veda visoms darželio grupėms kūno kultūros užsiėmimus 2 kartus per savaitę, lopšelio grupėms -1 kartą per savaitę (vaikai mokomi bendrųjų pratimų pagrindinių judesių, judriųjų žaidimų, lavinamos fizinės ypatybės, ugdoma saviraiška, ritmo pojūtis ir t.t. Tai įvairūs imitaciniai, siužetiniai, sportiniai, muzikiniai žaidimai, estafetės, šokiai).
 • Veda  kineziterapijos užsiėmimus vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Vaikų grupės sudaromos atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas.
 • Rengia ir dalyvauja sveikatingumo, fizinio aktyvumo projektuose įstaigoje, mieste ir respublikoje.
 • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.
 • Padeda ugdyti asmenybės savybes - draugiškumą, sąžiningumą, kolektyviškumą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi.