SEU ugdymas

 Idėjos veikloms su vaikais vasarą, skirtos socialinio emocinio intelekto ugdymui

SEU vasara page 0001

2024 m. kovo 10-ąją minima Tarptautinė SEU diena.

Tarptautinė SEU diena skirta vienyti viso pasaulio žmones, kurie neabejingi socialiniam ir emociniam ugdymui.

Lopšelio-darželio vaikų tarybos nariai diskutavo apie SEU gerovę lopšelyje-darželyje. Iliustravo lopšelio-darželio erdves, kuriose jie geriausiai jaučiasi. Samprotavo, kad darželyje svarbu vadovui matyti "ar niekas iš vaikų nesipyksta", "ar nemuša vienas kito", "ar mokytojai gražiai elgiasi".

1709890882900

Paminėta Tarptautinė komplimentų diena

Sausio 24 d. lopšelio-darželio pedagogai minėjo Tarptautinę komplimentų dieną. 1998 m. amerikietės Debby Hoffman ir Kathy Chamberlin nusprendė priminti žmonėms, kad sakant nuoširdžius komplimentus stiprėja tarpusavio santykiai ir lengvai užsimezga nauji ryšiai. Taip prieš daugiau nei dešimtmetį, sausio 24 d., gimė Tarptautinė komplimentų diena.  Lopšelio-darželio pedagogai buvo pakviesti sukurti komplimentą įstaigoje vykstančiam ugdymo procesui.

zyro image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė Indrė Matevičienė

 

Adaptacijos laikotarpis darželyje - kaip padėti sau ir vaikui?

Atmintinė tėvams vaikų adaptacijos laikotarpiu

1679402758488

 2023 m. kovo 10 d. - tarptautinė socialinio emocinio ugdymo diena

Raseinių lopšelis-darželis "Saulutė" minėjo tarptautinę socialinio emocinio ugdymo dieną kurdami tris raides - SEU. S raidę kūrybiškai papuošė darželio vaikai. E raidę užpildėme kartu su darželio vaikų taryba. Kalbėjome, diskutavome apie emocijas, jų raiškąą ir jų svarbą vaiko gyvenime. Vaikai išsakė, kad labai svrabu su kitais grupės draugais tartis, dalintis, padėti vienas kitam ir pan. U raidė užpildyta darželio darbuotojų mintimis apie tai, kuo ypatingas mūsų darželis. Dėkojame darželio tarybos pirmininkei Linai Matulevičienei už aktyvų įsitraukimą į šios idėjos įgyvendinimą.

 Darželio vaikų taryba atrado, kad sukeitus raides vietomis, gaunasi žodis ESU. 

 

  Direktorė Indrė Matevičienė

 

 

1654152086689Socialinio-emocinio ugdymo programa Kimochi – puikus būdas mokyti vaikus apie jausmus: mokyti  juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Japonų kalboje „kimochi“ reiškia „jausmas“. Kimochis filosofija teigia, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kurioje linksmos, įtraukiančios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir  išmokti spręsti socialines-emocines situacijas.

Kimochi – skirtingus charakterius turinčios lėlės: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė, jautri Roželė ir išsiblaškęs Dobilėlis.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai ilgalaikę nuoseklią socialinio emocinio ugdymo programą Kimochi įgyvendina nuo 2017 metų.
Tikslingi, kryptingi, nuoseklūs užsiėmimai organizuojami du kartus per savaitę. Ugdytiniai mokosi kaip nedera elgtis, o jei netinkamai pasielgia – kaip ištaisyti nemalonią situaciją, kad gera būtų visiems. Kimochi moko užmegzti draugišką kontaktą, dalytis žaislais, išlaukti savo eilės, pakviesti į žaidimą draugus, suprasti kaip jaučiasi kitas. Pozityvaus elgesio mokomės ne tik per šiuos užsiėmimus, bet ir visą dieną susidarius vienokiai ar kitokiai situacijai prisimename, ko mus moko Kimochi.

Šių metų balandžio-gegužės mėnesiais, darželio mokytojos Vanda Bakutienė ir Vida Aleknienė, vadovaujamos darželio direktorės Indrės Matevičienės, organizavo rajoninį kūrybinį projektą ,,Kimochi pasaulyje“. Projekto metu siekta integruoti į socialinį emocinį ugdymą STEAM metodikos elementus, plėtoti nuoseklų ilgalaikį socialinės emocinės ugdymo programos Kimochi įgyvendinimą ugdymo įstaigose, skatinti organizuoti vaikų kūrybines dirbtuves, atliepiančias įgytas žinias, patirtį dalyvaujant Kimochi programoje, stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, taikant inovatyvias idėjas pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“.

Projektas buvo vykdomas trimis etapais: pirmiausia vaikai kūrė savo įsivaizduojamą Kimochi pasaulį, mintis užrašydami QR kodo pagalba. Visi darbai buvo eksponuojami darželio erdvėse. Į rajoninį kūrybinį projektą įsijungė Raseinių  ugdytiniai iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos.

Antrasis etapas. Darželio grupių ,,Voveriukai“, ,,Ežiukai“ ir ,,Pelėdžiukai“ vaikų komandos dalyvavo žinių įtvirtinimo viktorinoje. Vaikai atliko daug įvairių ugdomųjų veiklų, bet daugiausia džiugesio sukėlė Kimochi personažo Katės apsilankymas. Dalyviai praktiškai išbandė Mindfulness metodiką, veikė su sukurta Kimochi personažų ugdomąja priemone ir pan. Veiklos salėje nesibaigė, jos persikėlė į lauką. Ten vyko orientacinė veikla, kur vaikai, vadovaudamiesi žemėlapiais, atlikdami ir įveikdami įvairias užduotis, turėjo surasti paslėptą siurprizą.

Trečiasis etapas. Rajoninė pedagogų, pagalbos vaikui specialistų patirties sklaida, įgyvendinant nuoseklią ilgalaikę socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą Kimochi.  Patirtimi kaip Kimochi veikla plėtojosi nuo teorijos iki praktikos dalinosi pranešėjai iš Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ir Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos. Džiaugiamės sulaukę kolegų ir iš Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseinių specialiosios mokyklos, besidominčių šios programos įgyvendinimu. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jurga Urbonavičienė reflektavo, kad šios programos nuoseklus kryptingas įgyvendinimas ženkliai prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo.

Šio susitikimo metu mūsų darželio direktorė ir mokytojos pristatė sukurtas ugdomąsias priemones, Kimochi rinkinius, metodinę medžiagą ir pan. Pasiūlė kolegoms išbandyti naują kolegialaus bendradarbiavimo formą. Susitarė, kad iš anksto gaus priemones, parengs pagal įstaigos lauko erdvę orientacinį žemėlapį ir pan. Taip gegužės 18 dieną darželio komanda (direktorė Indrė Matevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vanda Bakutienė ir Vida Aleknienė) kartu su Kimochi personažu Kate (kūno kultūros pedagogė Renata Norkienė) vyko į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių. Ten mūsų komanda organizavo Viduklės vaikams ugdomąsias veiklas, kūrybines užduotis ir pan.  Visi įsitikino, kad tokia bendradarbiavimo forma efektyvi ne tik ugdytiniams, ji sudaro sąlygas plėtotis profesinei pedagogo asmenybės ūgčiai.

Džiaugiamės, kad šios programos įgyvendinimas mums padeda sutelkti ugdytinius bendrai veiklai, ugdo vaikų pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, moko kalbėtis apie jausmus. Manome, kad ilgainiui ugdytiniai išmoks rūpintis draugu, ugdysis nuostatą būti atsakingiems už kitą ir gerbti vienas kitą. Rekomenduojame šią ugdymo programą pradėti kuo anksčiau, nes kiekvienais metais augdami kartu su Kimochi personažais vaikai vis daugiau supranta apie jausmus, patiriamas emocijas, skirtingas bendravimo su kitais situacijas, jie vis daugiau geba kalbėti, diskutuoti, kaip jaučiasi, nurodydami tikras priežastis. Ši programa plėtoja ir mūsų, pačių pedagogų, socialines emocines kompetencijas.

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vanda Bakutienė

VASARA SU SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO VEIKLOMIS

Lankstinukas tėvams "Emocijų pažinimas, nusiraminimo būdai".

LAIKRAŠTIS „SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.1

LAIKRAŠTIS „SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.2

LAIKRAŠTIS „SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.3

LAIKRAŠTIS„SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.4

LAIKRAŠTIS „SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.5

LAIKRAŠTIS„SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS IŠ ARTI“ NR.6