Nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                   Raseinių rajono savivaldybės  tarybos                           

                                                                                   2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.  TS-350

RASEINIŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

             1. Raseinių  lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Raseinių  lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, struktūrą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą,  reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

             2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Saulutė“. Lopšelis-darželis  įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190082578.

             3. Lopšelis-darželis  įsteigtas 1969 metais.

             4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė  įstaiga.

             5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla.

             6. Lopšelio-darželio savininkė – Raseinių rajono savivaldybė.

             7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Raseinių rajono  savivaldybės taryba, kurios kompetencija nustatyta Biudžetinių įstaigų įstatyme, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Raseinių rajono savivaldybės taryba:

             7.1. tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
             7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio direktorių;
             7.3. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;
             7.4. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;  
             7.5. priima sprendimą dėl  Lopšelio-darželio veiklos nutraukimo;          
             7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
             7.7. tvirtina didžiausią leistiną etatinių pareigybių skaičių;
             7.8. tvirtina teikiamų paslaugų kainas;
             7.9. sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais ir šiais Nuostatais  priskirtus klausimus.

              8. Lopšelio-darželio buveinė – Vaižganto g. 18, 60129 Raseiniai.

              9. Veikla vykdoma dviejuose pastatuose. Antrojo pastato buveinė – Dariaus ir Girėno g.  13, 60148 Raseiniai.

             10. Lopšelio-darželio  grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 80.10.10.

             11. Pagrindinė paskirtis –  ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga Lopšelis-darželis.

             12. Ugdymo kalba – lietuvių.

             13. Ugdymo  forma – grupinis.

             14. Lopšelyje-darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

             15. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Savivaldybės herbu ir  Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir įstaigos atributiką.

             16. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

             17. Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.

II.  LOPŠELIO-DARŽELIO  VEIKLOS  SRITYS  IR  RŪŠYS,  TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

             18. Lopšelio-darželio  veiklos sritis – švietimas 85.

             19. Lopšelio-darželio  švietimo  rūšys:
             19.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
             19.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
             19.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

             20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
             20.1. kitų  maitinimo paslaugų teikimas 56.29;
             20.2. nuosavo arba nuomojamo  nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20.

             21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – bendradarbiaujant su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.

             22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
             22.1. saugoti ir stiprinti  fizinę ir  psichinę vaiko  sveikatą, puoselėti  jo  prigimtį, tenkinti svarbiausius jo poreikius;
             22.2. siekti, kad vaikas jaustųsi saugus ir laisvas, išgyventų turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus;
             22.3. padėti vaikui pažinti ir puoselėti gimtojo krašto gamtą ir tautos tradicijas sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą;
             22.4. ugdyti vaiko kūrybiškumą, grožio suvokimą, estetinius jausmus ir vaizdinius, tenkinti asmenybės raiškos poreikį.

             23. Lopšelio-darželio funkcijos:
             23.1. vadovaudamasis Ikimokyklinio ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programomis, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir  individalizuoja ugdymo turinį;
              23.2. sudaro pedagogines, psichologines ir  higienines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
              23.3. organizuoja švietimo pagalbą  specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams;
              23.4. sudaro specialiųjų ugdymo(si)  poreikių vaikams optimalias ugdymo sąlygas;
              23.5. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
              23.6. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę  vadovaudamasi švietimo ir mokslo  ministro patvirtintais  Švietimo aprūpinimo standartais;
              23.7. organizuoja  vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje;
              23.8. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

              24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
              24.1. parinkti ugdymo(si) metodus ir  veiklos būdus;
              24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
              24.3. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu steigti naujas grupes, skyrius, filialus.
              24.4. bendradarbiauti su Lopšelio-darželio veiklai  įtakos  turinčiais  fiziniais ir  juridiniais asmenimis;
              24.5. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti  rajono, šalies  projektuose;
              24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
              24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

              25. Lopšelis-darželis siekdamas tikslo ir  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius privalo:
              25.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
              25.2. užtikrinti kokybišką ugdymo(si) programų vykdymą;
              25.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
              25.4. užtikrinti priešmokyklinio ugdymo sutarties sudarymą ir sutarčių įsipareigojimų vykdymą;
              25.5. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
              25.6. Lopšelis-darželis, siekdamas tikslo ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, privalo kokybiškai atlikti jam paskirtas funkcijas, teikti kokybiškas paslaugas, sudaryti vaikams higienos normas  atitinkančias ugdymo sąlygas.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

              26. Lopšelio-darželio veiklos organizavimo teisinis pagrindas – direktoriaus patvirtinti:
              26.1. Lopšelio-darželio strateginis planas, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio  taryba ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;
              26.2. Lopšelio-darželio metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
              26.3. Lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio  taryba ir Raseinių rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo.

              27. Priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos Lopšelyje-darželyje organizavimo teisinis pagrindas – švietimo ir mokslo ministro patvirtinta:
              27.1. Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa;    
              27.2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas;
              27.3. Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata.

              28. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

              29. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

              30. Direktorius:
              30.1. organizuoja darbą Lopšelio-darželio tikslams įgyvendinti ir atlieka nustatytas funkcijas;
              30.2. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose, Lopšelio-darželio vardu sudaro civilinius sandorius;
              30.3. tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, darbo laiką, etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą ir etatų skaičių,  neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir įstaigai skirtų asignavimų;
              30.4. nustato Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;
              30.5. tvirtina pedagogų ir aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias  funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;         
              30.6. priima vaikus Raseinių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
              30.7. sudaro ugdymo(si) ir kitas sutartis Lopšelio-darželio funkcijoms vykdyti;
              30.8. tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
              30.9. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir  sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu(si) ir darbu susijusiais aspektais;
              30.10. organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą, analizuoja, vertina ir valdo  materialinius ir intelektualinius išteklius;
              30.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;                                 
              30.12. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
              30.13. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
              30.14. valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasiis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
              30.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas pedagogams  kelti kvalifikaciją ir atestuotis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 
              30.16. sudaro sąlygas veikti Lopšelio-darželio savivaldos institucijoms, skatina jų veiklą;
              30.17. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, pedagogui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
              30.18. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
              30.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos  vidaus kontrolės sistemą, jos veikimą ir tobulinimą;
              30.20. dalį savo funkcijų taisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
              30.21. sudaro Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją ir tvirtina darbo reglamentą;
              30.22. užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Lopšelyje-darželyje;
              30.23. organizuoja pedagogų, kitų specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus ugdymo(si) proceso organizavimo ir  kitais Lopšelio-darželio veiklos klausimais;
              30.24. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

              31. Lopšelio-darželio direktorius atsako už:
              31.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-darželyje;
              31.2. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų  įgyvendinimą;
              31.3. tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą Lopšelio-darželio veiklą ir jo rezultatus.

              32. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma metodinė taryba ir metodinės grupės.

             33. Metodinės grupės nariai yra vieno vaikų amžiaus grupių ar skirtingų vaikų amžių grupių auklėtojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinės grupės nariai derina turinio planavimo, ugdymo(si) organizavimą ir vertinimą, aptaria naujus dokumentus ir metodines naujoves, susitaria dėl planavimo formų ir turinio, suderina ugdymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimo veiksmingumą, konsultuoja mažesnę patirtį turinčius kolegas, teikia siūlymus metodinei tarybai  ir/ ar Lopšelio-darželio direktoriui.

             34. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos išrinktas pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, koordinuoja Lopšelyje-darželyje veikiančių  metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo(si) dermės, tęstinumo ir kokybės. Inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, ryšius su kitomis švietimo pagalbos įstaigomis, aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, vertina pedagogų metodinius darbus, praktinę veiklą, teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, Lopšelio-darželio direktoriui.        

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

             35. Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba.

             36. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, kitiems darbuotojams ir telkianti pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų Lopšelio-darželio bendruomenės narių atstovus svarbiausiems  Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

             37. Lopšelio-darželio taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir tęstinumo principais.

           38. Lopšelio-darželio Taryba sudaroma iš 13 narių. 8 Lopšelyje-darželyje nedirbančių  tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 4 pedagogų atstovų, 1 – techninio darbuotojo, kurį deleguoja  lopšelio-darželio direktorius. Lopšelio-darželio taryba atnaujinama kasmet. Tėvų atstovai renkami atviru balsavimu visų grupių tėvų atstovų susirinkime, pedagogų atstovai renkami atviru balsavimu Lopšelio-darželio pedagogų  tarybos posėdyje.

             39. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdžio dalyvių balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

             40. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

              41. Lopšelio-darželio Taryba atlieka šias funkcijas:
              41.1. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
              41.2. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui,  metiniam  veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
              41.3. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio  vidaus struktūros tobulinimo:
              41.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
              41.5. išklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
              41.6. teikia siūlymų Raseinių rajono savivaldybės tarybai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
              41.7. svarsto pedagogų  metodinių grupių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
              41.8. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
              41.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

              42. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

              43. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.

              44. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

              45. Pedagogų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

              46. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius, jei jo nėra - Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

              47. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia Lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

              48. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

              49. Vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikų  tėvams (globėjams) aktualiais klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti grupių vaikų tėvų (globėjų) pasitarimus.

              50. Pedagogų taryba savo veiklą grindžia  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Lopšelio-darželio nuostatais.

             51. Pedagogų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo principais.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

              52. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

              53. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų,  kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

              54. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, kiti pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

              55. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą Raseinių rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Raseinių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

              56. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:
              56.1. valstybės biudžeto specialiosios  tikslinės dotacijos;
              56.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
              56.3. pajamos už teikiamas paslaugas;
              56.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių  ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais  perduotos lėšos, tikslinės lėšos pagal pavedimus;
              56.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

              57. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

              58. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko pagal Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.

              59. Finansinių bei biudžeto ataskaitų rinkinius  pagal Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį sudaro Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos  buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos  viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

              60. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka: išankstinė kontrolė atliekama pagal  Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą apskaitos  politiką, vidaus auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, veiklos ir finansinį auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

              61. Lopšelio-darželio švietimo veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

              62. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

              63. Lopšelis-darželis turi internetinę svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurios adresas: http://www.raseiniusaulute.lt

              64. Lopšelio-darželio vieši pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia viešai skelbti, skelbiami Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos  interneto svetainėje.

              65. Lopšelio-darželio Nuostatus jų pakeitimus ar papildymus svarsto ir derina Lopšelio-darželio taryba, tvirtina  Raseinių rajono savivaldybės taryba.

             66. Lopšelio-darželio Nuostatai keičiami ir papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų  įformininio reikalavimais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.

              67. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

              68. Pranešimai apie Lopšelio-darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų  ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų  nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai ir/ar pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/ ar registruotu laišku. Pranešimuose nurodoma visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

            69. Klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais  įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais  Lietuvos Respublikos teisės aktais.

_____________________________