Nuostatai

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Raseinių rajono savivaldybės  tarybos                                      

                                                                                                2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-6

RASEINIŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, paskirtį, ugdymo kalbą ir formas, struktūrą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lopšelio-darželio turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“. Trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Saulutė“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190082578.
 3. Lopšelis-darželis įsteigtas 1969 metais.
 4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Lopšelio-darželio priklausomybė – Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 6. Lopšelio-darželio savininkė – Raseinių rajono savivaldybė.
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija lopšelio-darželio atžvilgiu apibrėžiama Biudžetinių įstaigų įstatyme, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Raseinių rajono savivaldybės taryba:

7.1. tvirtina lopšelio-darželio nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia lopšelio-darželio direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo, skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;              

7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.6. tvirtina didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių;

7.7. tvirtina teikiamų paslaugų kainas;

7.8. tvirtina biudžeto išlaidų sąmatą;

7.9. atlieka direktoriaus metų veiklos ataskaitų vertinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

7.10. priima sprendimą dėl lopšelio-darželio veiklos ataskaitos;

7.11. sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais ir šiais nuostatais  priskirtus klausimus.

 1. Lopšelio-darželio buveinė – Vaižganto g. 18, Raseiniai, LT-60129.
 2. Veikla vykdoma dviejuose pastatuose. Antrojo pastato buveinė – Dariaus ir Girėno g. 13, LT-60148, Raseiniai.
 3. Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 80.10.10.
 4. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 5. Ugdymo kalba – lietuvių.
 6. Ugdymo forma – grupinis mokymas.
 7. Lopšelyje-darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.
 8. Lopšelis-darželis yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, galintis turėti skyrių, turintis antspaudą su savo pavadinimu, valstybės ir Savivaldybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, numatyta tvarka įgytą paramos gavėjo statusą ir galintis gauti paramą, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldos institucijų nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS  SRITYS  IR  RŪŠYS,  TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindinė lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

17.1. pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

17.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

17.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 1. Kitos nešvietimo veiklos rūšys:

18.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

18.2. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

 1. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – bendradarbiaujant su šeima ir atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius plėtoti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės skleidimąsi, ugdyti asmens vertybines orientacijas, leidžiančias tapti atsakingu, kūrybišku, bendraujančiu ir bendradarbiaujančiu, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčiu, stiprią pažinimo motyvaciją turinčiu žmogumi.
 2. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

20.1. teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

20.2. tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

20.3. teikti ugdytiniams reikiamą pedagoginę, psichologinę, specialiąją, socialinę-pedagoginę pagalbą;

20.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką.

 1. Lopšelio-darželio funkcijos:

21.1. vadovaudamasis Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, veiklos įsivertinimo duomenis, taip pat vaikų poreikius ir interesus, įgyvendina, konkretina ir  individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. sudaro mokymo sutartis, vykdo jose numatytus įsipareigojimus;

21.3. užtikrina kokybišką ugdymą;

21.4. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimą;

21.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą; vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

21.6. bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis, tėvais (globėjais) saugant ir stiprinant vaikų sveikatą;

21.7. organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.8. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

21.9. sudaro sąlygas profesiniam darbuotojų tobulėjimui;

21.10. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

21.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę,  vadovaudamasis Švietimo aprūpinimo standartais;

21.12. organizuoja  vaikų maitinimą lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka;

21.13. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

21.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

21.15. sudaro palankias sąlygas vaikų kultūros plėtrai, pilietiškumo ugdymui, perduoda tautos tradicijas, papročius, kalbą.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. parinkti ugdymo(-si) proceso metodus ir  veiklos būdus;

22.2. kurti naujus ugdymo(-si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

22.3. bendradarbiauti su lopšelio-darželio veiklai  įtakos  turinčiais  fiziniais ir  juridiniais asmenimis;

22.4. inicijuoti projektų ir programų rengimą, vykdyti ir dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Lopšelis-darželis, siekdamas numatyto tikslo ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, privalo kokybiškai atlikti jam paskirtas funkcijas, teikti kokybiškas paslaugas, sudaryti vaikams higienos normas atitinkančias ugdymo(-si) sąlygas.

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

                   24.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam pritaria lopšelio-darželio taryba ir Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo;

                   24.2. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai pritarusi lopšelio-darželio taryba ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius;

                   24.3. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba;

                   24.4. Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą švietimo, mokslo ir sporto ministro.

 1. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Raseinių rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo. Direktorius tiesiogiai pavaldus Raseinių rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Raseinių rajono savivaldybės tarybai.
 2. Direktorius kartą per metus teikia ataskaitą apie ugdomosios ir finansinės veiklos rezultatus pedagogų ir lopšelio-darželio tarybai, lopšelio-darželio bendruomenei, rengia metinę veiklos ataskaitą savininko teise ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.
 3. Direktorius:

                   27.1. telkia lopšelio-darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, lopšelio-darželio veiklos programai vykdyti;

                   27.2. neviršydamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina lopšelio-darželio struktūrą, pareigybių sąrašą ir etatų skaičių;

                   27.3. vykdo darbdavio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

                   27.4. vadovauja rengiant lopšelio-darželio strateginį planą, metinį veiklos planą, juos tvirtina, vadovauja juos vykdant;

                   27.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia direktoriaus pavaduotojus, auklėtojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, nustato jų veiklos sritis ir metines veiklos užduotis, darbo užmokestį, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;

                   27.6. inicijuoja vidinių veiklos dokumentų rengimą ar koregavimą, svarstymą ir įteisinimą;

                   27.7. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka priima vaikus į lopšelį-darželį;

                   27.8. derina ir tvirtina Ikimokyklinio ugdymo programą teisės aktų nustatyta tvarka;

                   27.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą lopšelio-darželio vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, lopšelio-darželio teikiamų duomenų švietimo registrams ir informacinėms sistemoms tikslumą, finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

                   27.10. organizuoja lopšelio-darželio turto apsaugą, efektyvų jo valdymą ir naudojimą, kontroliuoja lopšelio-darželio finansinę atskaitomybę;

                   27.11. stebi, organizuoja, vertina lopšelio-darželio veiklą, ugdymo rezultatus, prižiūri lopšelio-darželio ugdymo procesą, personalo veiklą, sprendimų ir nurodymų vykdymą, organizuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės  įsivertinimą;

                   27.12. rūpinasi palankaus ugdymo ir darbo mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratiškus lopšelio-darželio bendruomenės santykius, užtikrina saugią, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

                   27.13. inicijuoja ryšių palaikymą su lopšelio-darželio veikla susijusiomis institucijomis, sveikatos, teisėsaugos, vaiko teisių, socialinės paramos, įdarbinimo ir kitomis įstaigomis, įvairių tipų mokyklomis, vietos bendruomenės savivalda, bažnyčia, rūpinasi tarptautiniais ryšiais;

                   27.14. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą;

                   27.15. užtikrina lopšelio-darželio veiklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

                   27.16. vykdo kitas funkcijas pagal kompetenciją, reglamentuotas teisės aktuose bei direktoriaus pareigybės aprašyme.

 1. Direktorius atsako už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, lopšelio-darželio bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

 

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 

 1. Lopšelio-darželio savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, metodinės grupės, grupių tėvų komitetai.
 2. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ji telkia pedagogų, tėvų (globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda direktoriui spręsti aktualius klausimus bei atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams, svarsto ir pritaria lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
 3. Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš 9 asmenų: 5 lopšelyje-darželyje nedirbantys tėvai (globėjai), 3 pedagogų atstovai, 1 – vietos bendruomenės atstovas. Lopšelio-darželio taryba renkama 3 kalendoriniams metams (kadencija prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.). Lopšelio-darželio tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau nei dvi. Lopšelio-darželio taryba, nutrūkus lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, atnaujinama tokiu pačiu principu, kaip ir renkama. Į lopšelio-darželio tarybą tėvų (globėjų) atstovai renkami iš atstovų, pasiūlytų grupių tėvų susirinkimuose. Pedagogų atstovai renkami lopšelio-darželio mokytojų taryboje. Aptarnaujančio personalo atstovas renkamas lopšelio-darželio darbuotojų visuotiniame susirinkime.
 4. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius, socialiniai partneriai, bendruomenės nariai lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai įforminami protokolu, įteisinami direktoriaus įsakymu.
 5. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu lopšelio-darželio tarybos posėdyje.
 6. Lopšelio-darželio taryba:

                   34.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

                   34.2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, direktoriaus metinei veiklos ataskaitai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus;

                   34.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio  struktūros tobulinimo;

                   34.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

                   34.5. išklauso lopšelio-darželio metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio  direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

                   34.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

                   34.7. svarsto metodinių grupių, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar  lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;

                   34.8. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo(-si) ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

                   34.9. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus;

                   34.10. už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio  bendruomenei.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 2. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Prireikus gali būti šaukiamas ir neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Neeilinio posėdžio sušaukimo teisę turi direktorius arba ne mažiau kaip vienas trečdalis mokytojų tarybos narių.
 4. Mokytojų tarybos posėdžiai planuojami metams, posėdžių protokolus rašo mokytojų tarybos sekretorius, kuris išrenkamas vieneriems mokslo metams.
 5. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 6. Mokytojų taryba inicijuoja ugdymo organizavimo kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius, analizuoja ugdymo(-si) proceso sėkmingumą, analizuoja ir vertina ugdomosios veiklos rezultatus, svarsto ir priima nutarimus lopšelio-darželio direktoriaus ar atskirų tarybos narių teikiamais klausimais.
 7. Metodinė taryba – mokytojų tarybos išrinkta pedagogų grupė, organizuojanti metodinę veiklą ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą lopšelyje-darželyje. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas.
 8. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, du mokytojų tarybos deleguoti atstovai ir vienas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma direktoriaus tvirtinamame Metodinės tarybos darbo reglamente.
 9. Metodinė taryba:

                   43.1. kartu su direktoriumi nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

                   43.2. koordinuoja lopšelyje-darželyje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės;

                   43.3. aptaria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susitaria dėl prioritetų;

                   43.4. inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, ryšius su pedagogų asociacijomis ir švietimo pagalbos įstaigomis;

                   43.5. kartu su lopšelio-darželio vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą;

                   43.6. vertina pedagogų metodinius darbus ir pedagogų praktinę veiklą;

                   43.7. teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, direktoriui.

 1. Lopšelyje-darželyje veikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės, kurioms vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinė grupė:

                   44.1. derina ugdymo srities turinio planavimą, ugdymo organizavimą ir vertinimą;

                   44.2. aptaria naujus dokumentus ir metodines naujoves;

                   44.3. susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų veiklų planų rengimo principų ir tvarkos;

                   44.4. suderina ugdymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimo veiksmingumą;

                   44.5. aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl gabiųjų ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, individualizuoto ugdymo;

                   44.6. tariasi dėl ugdymo pakopų tarpdalykinės integracijos;

                   44.7. nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir vaikų pasiekimus;

                   44.8. tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir konsultuoja mažesnę patirtį turinčius kolegas;

                   44.9. teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais metodinei tarybai ar lopšelio-darželio vadovams.         

 1. Grupių tėvų (globėjų) savivaldos institucijos – tėvų komitetas – renkamas grupės tėvų (globėjų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Tėvų komitetas aptaria su grupės pedagogu grupės vaikų ugdymo(-si), lankomumo, elgesio, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.
 2. Vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikų tėvams (globėjams) aktualiais klausimais lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti grupių vaikų tėvų (globėjų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojus į darbą lopšelyje-darželyje priima ir atleidžia iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Darbuotojai kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka.

           

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo Savivaldybės turtą, naudoja jį ir disponuoja juo vadovaudamasis teisės aktais ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.
 2. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:

                      51.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos;

                      51.2. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

                      51.3. specialiosios lėšos už teikiamas paslaugas;

                      51.4. fondų, organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų dovanos, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

                      51.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Vadovaujantis savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka kiekvieniems kalendoriniams metams parengiama biudžeto sąmatos programa.
 2. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius sutartiniais pagrindais sudaro centralizuotai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka, išankstinė finansinė kontrolė atliekama pagal patvirtintą apskaitos politiką. Veiklos ir finansinį auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 5. Lopšelio-darželio švietimo veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 6. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lopšelis-darželis turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę www.raseiniusaulute.lt, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.
 2. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Keitimas inicijuojamas direktoriaus arba lopšelio-darželio tarybos.
 3. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.
 5. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose lopšelio-darželio savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybės administracijos direktorius, jis tai vykdo be atskiro šių nuostatų pakeitimo.

_____________________________

PRITARTA

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu

(protokolo Nr. 5)