Darbo užmokestis

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis (Eur)

 Vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis 2020 m. IV ketvirtis(Eur)

Vadovai
 Direktorius  1  1944 2043 2082 1982 2258
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 - - -  -  -
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  - -
 Ūkvedys  1 -  -  -  - -
 Dietistas  1 749 796 772  788 1079
 Sandėlininkas  1 742 816 848 825 1060
 Administratorius  0,5 620 800 812 770 1370
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  27,2 996 1051 1069  1221 1484
Logopedas  2 1190 1218 1218 1124 1167
Socialinis pedagogas  1 - - -  - -
Specialusis pedagogas 0,5 - 967 981 932 1017
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - - - -
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  - - -
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 22,27 558 704 740  745 784
Valytojas  1,25 555 607 607 607  734
Virėjas  4 609 755 769 732 831
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 567 607 607 607 692
Kiemsargis  1,5 564 607 607 607 663
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  - -
Valgyklos darbininkas  1,5 557 607 607 607  781
Mokytojo padėjėjas 4 584 731 738 705  784