Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. IV ketvirtis (Eur)  
Vadovai
 Direktorius  1  1273 2006 1951 2032  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 892 - -  -  
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  -  
 Ūkvedys  1 -  -  -  -  
 Dietistas  1 547 739 717  788  
 Sandėlininkas  1 538 737 731  767  
 Administratorius  0,5 452 602  584  686  
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  27,2  730 980 952  1025  
Logopedas  2 694 1185 1185 1190  
Socialinis pedagogas  1 - - -  -  
Specialusis pedagogas 0,5 - 915 915  912  
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - - -  
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  - -  
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 22,27 451 570 560  287  
Valytojas  1,25 400 555 555  594  
Virėjas  4 452 605 590 632  
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 406 555 555  586  
Kiemsargis  1,5 435 560 555  569  
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -  
Valgyklos darbininkas  1,5 406 558 540  574  
Mokytojo padėjėjas 4 506 588 561  602