Darbo užmokestis

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis (Eur)

 Vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis 2020 m. IV ketvirtis(Eur)

Vadovai
 Direktorius  1  1944 2560 2560 1982 2258
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,5 - - -  -  -
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  - -
 Ūkvedys  1 -  -  -  - -
 Dietistas  1 749 869 869  788 1079
 Sandėlininkas  1 742 949 949 825 1060
 Administratorius  0,5 620 1159 1159 770 1370
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  27,2 996 1380 1380  1221 1484
Logopedas  2 1190 1150 1150 1124 1167
Socialinis pedagogas  1 - - -  - -
Specialusis pedagogas 0,5 - 1269 1269 932 1017
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - - - -
Kūno kultūros pedagogas  1 - -  - - -
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 22,27 558 806 806  745 784
Valytojas  1,25 555 642 642 607  734
Virėjas  4 609 827 827 732 831
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 567 642 642 607 692
Kiemsargis  1,5 564 642 642 607 663
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  - -
Valgyklos darbininkas  1,5 557 642 642 607  781
Mokytojo padėjėjas 4 584 791 791 705  784