Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lopšelio-darželio direktoriaus
2020 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. V-33

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ (toliau-lopšelis-darželis) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) yra skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, pedagogams pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu lopšelis-darželis ugdo vaikus nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas lopšelio-darželio nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, ugdymo sutartys nekeičiamos.

II SKYRIUS

 UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS

3. Lopšelis-darželis, atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą, ugdymo proceso metu bendrauja ir naudoja vaikų tėvų elektroninius ir socialinius kontaktus, kurių pagalba pateikiamos užduotys vaikams bei vykdoma komunikacija su pedagogais. Pedagogai informuoja tėvus apie nuotolinio ugdymo organizavimą elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, socialinių tinklų „Facebook“ ir kt. platformose  IKT priemonėmis.

4. Ugdymosi užduotys skiriamos ugdytiniams e. dienyno „Mūsų darželis“, Facebook ir kitomis IKT priemonėmis. Užduočių paketas parengiamas visai savaitei su metodiniais paaiškinimais tėvams.

4.1. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susitaria tarpusavyje dėl savaitės temos, pasirenka ugdomąją medžiagą ir užduotis;

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai parengia ugdymo veiklų planą savaitei; ugdymo  plane numatytos užduotys  siunčiamos ugdytinių tėvams pagal susitarimą kiekvieną dieną arba savaitei, vaikai savarankiškai arba su suaugusiųjų pagalba atlieka užduotis ir gautą rezultatą atsiunčia grupės su pedagogui sutartu laiku ir būdu.

5. Pedagogai su vaikų tėvais susitaria:

5.1. dėl nuotolinės ugdymosi aplinkos pasirinkimo;

5.2. dėl grįžtamojo ryšio suteikimo;

5.3. individualiai suderina su tėvais virtualaus bendravimo laiką.

6. Pedagogai, dirbdami nuotoliniu būdu ir IKT ryšio priemonėmis tarpusavyje bendradarbiaudami:

6.1. iki 2020 kovo 27 d. sukuria (ar naudojasi jau esančiomis) uždaras „Facebook“ grupes, kuriose talpinama ugdymosi medžiaga ugdytiniams arba naudojasi e. dienynu „Mūsų darželis“ ir pakviečia grupės tėvus prisijungti;

6.2. pedagogai ugdymo procesą planuoja, vaikų pasiekimus fiksuoja e. dienyno „Mūsų darželis“ ar kt. IKT priemonėmis;

6.3. ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, individualias ugdymo užduotis pateikia grupių pedagogai,  logopedas, specialusis pedagogas ir psichologas e. dienyne „Mūsų darželis“ ar kitais būdais. Dėl užduočių pateikimo ir grįžtamojo ryšio su ugdytinių tėvais susitariama individualiai; 

6.4. su tėvais bendraujama ir bendradarbiauja per e. dienyną „Musų darželis“, el. paštu, telefonu, „Mesenger“, „Facebook“;

6.5. meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros pedagogas ir socialinis pedagogas nuotolinio ugdymo  užduotis savaitei siunčia grupių pedagogams, naudodamasis e. dienynu „Musų darželis“, „Facebook“ grupe ar kitomis priemonėmis.

7. Šis aprašas skelbiamas lopšelio-darželio interneto svetainėje https://www.saulutesdarzelis.lt/.

III SKYRIUS

 NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS

 

8. Pedagogai ir vaikų tėvai gali prisijungti prie nuotolinių ugdymosi aplinkų iš namų.

9. Ugdymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., vaikų turimi pratybų sąsiuviniai, knygelės), tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

10. Pedagogai gali įrašyti vaizdo veiklas ir patalpinti uždaroje „Facebook“ grupėje, veiklos trukmė nereglamentuojama.

11. Pedagogai talpina nuorodas į kitus edukacinius tinklalapius uždaroje „Facebook“ grupėje.  

12. Pedagogai įpareigojami sekti Švietimo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

 

IV SKYRIUS

 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 

13. Ugdymo programų įgyvendinimui, lopšelis-darželis naudoja esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

13.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

13.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

13.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

14. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

15. Naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

16.  Lopšelis-darželis gali:

16.1. susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.

16.2.  Kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan.

17. Naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba KhanAcademy (https://www.khanacademy.org/),„European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest,https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.)

_____________________________ 

PROJEKTAS „PASIILGAU JŪSŲ, VAIKAI!“

20200415 200354Raseinių lopšelio-darželio direktorė Indrė Matevičienė nuo 2020 m. balandžio 6 d. įgyvendina projektą „Pasiilgau Jūsų, vaikai!" Pirmoji veikla, susijusi su spalvų atpažinimu. Vaikai kartu su tėveliais stebėjo aplinką ir ieškojo mėlynos spalvos. Dėkoju tėveliams už įsitraukimą į veiklą, už nuoširdų ugdomąjį darbą su vaikais.
 
Lopšelio-darželio direktorė Indrė Matevičienė
 
 
 
 

Antroji veikla, susijusi su pasakomis. Vaikai kartu su tėveliais klausėsi pasakos ir diskutavo, bendravo kas vaikus daro laimingus.

Vaikai būna laimingi:

-kai būna su vaikais, žaidžia su broliais, sesėmis;

-kai būna su seneliais ir kai tėtis, mama šalia;

-kai tėveliai nuperka visokių daiktų ir skanėstų, drabužėlių;

-kai eina į kavinę;

-kai maudosi baseine;

-kai būna su seneliais;

-kai susitinka su draugais;

-kai prižiūri savo rankutėmis sodintus augalus;

-kai tėvai leidžia žiūrėti filmukus;

-kai tėveliai vaikams „duoda bučkį“ ir jie patys gali tėvelius pabučiuoti;

-kai gyvūnai prisiglaudžia, kuomet žaidžia su gyvūnais;

-kai visur važiuoja;

-kai eina į lauką, žaidžia lauke, šokinėja ant batuto;

-kai piešia;

-kai tėtis grįžta namo;

-kai eina į darželį;

-kai Kalėdų senelis atneša dovanų;

-kai tėtis nusiveda į garažą ir leidžia žaisti su varžtukais;

-kai ateina svečių;

-kai švenčia gimtadienį.

 

 Trečioji veikla, susijusi su pasakomis. Vaikai kartu su tėveliais klausėsi pasakos ir diskutavo, bendravo kas vaikus daro laimingus, vaikai piešė savo laimingus veidus.

 Ketvirtoji veikla, susijusi su patyriminiu ugdymu, pasirenkant patyriminio ugdymo objektą - skysčius. Vaikai kartu su tėveliais klausėsi dainelės ir atliko eksperimentą.

Tęsiama iniciatyva "Pasiilgau Jūsų, vaikai!". Penktoji veikla, susijusi su emocijų atpažinimu, su patyrimine socialinio emocinio ugdymo veikla.
Naudojant skaitmeninę mokymo aplinką PADLET sukurtos užduotys.
Nuoroda