Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“

Juridinio asmens kodas 190082578

Buveinės adresas Vaižganto g. 18, LT-60129 Raseiniai

tel.: (8 428) 51678

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Interneto svetainė www.raseiniusaulute.lt 

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Teisės labirintai”

Atstovas Mindaugas Slavinskas

adresas korespondencijai – įstaigos adresas – Vaižganto g. 18, LT-60129 Raseiniai

Mob. tel. +370 (630) 17 959

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rekomendacija-atmintinė dėl duomenų viliojimo

Informacinis pranešimas-rekomendacija dėl asmens duomenų apsaugos „Android“ įrenginiuose

Informacinis pranešimas-rekomendacija dėl asmens duomenų apsaugos naudojantis belaidžiais tinklais

Informacinis pranešimas-rekomendacija dėl saugaus naršymo internete

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Įsakymas dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6

INFORMACINIS PRANEŠIMAS – REKOMENDACIJA KAIP APSISAUGOTI NUO SUKČIAVIMO INTERNETE

REKOMENDACIJA DĖL DUOMENŲ PAŽEIDIMŲ VALDYMO

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO RASEINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJA DĖL DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO LABIAUSIAI PAPLITUSIOJE ANDROID ĮRENGINIŲ OPERACINĖJE SISTEMOJE

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Pagrindinės Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ duomenų apsaugos pareigūno užduotys:

 1. Informuoti duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais.
 2. Stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
 3. Paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
 4. Bendradarbiauti su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
 5. Atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais.

 ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymo aprašas

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas

Įsakymas dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė” bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių, patvirtintų Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė” direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu nr. v-73, papildymo

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 1 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 2 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 3 priedas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašo 4 priedas